پێدڤیە درێژاھیا زارۆیێ تە ب ڤی رەنگی بیت

پێدڤیە درێژاھیا زارۆیێ تە ب ڤی رەنگی بیت

897

ئەڤرۆ نیوز ، زنار تۆڤی :

هەر ژ هەیڤا ئێکێ هەتا ژیێ 12 سالیێ دا ، هەکە درێژاهیا زارۆیێ ب ڤی رەنگی بیت ، دێ درێژاهیا وی زارۆیی یا سروشتی بیت و دێ یێ ساخلەم بیت ، چونکی ئەڤ هژمارە لدووڤ ستانداردێن جیهانی هاتینە دانان بۆ درێژاهیا بەژنا زارۆیان.

١هەیڤ :٥٥ سم
٢هەیڤ :٥٩سم
٣هەیڤ :٦١سم
٤هەیڤ :٦٤سم
٥هەیڤ :٦٦سم
٦هەیڤ :٦٧سم
٧هەیڤ :٦٩سم
٨هەیڤ :٧١سم
٩هەیڤ :٧٢سم
١٠هەیڤ :٧٣سم
١١هەیڤ :٧٤ سم
سالەک :٧٥سم
٢سال :٨٧سم
٣سال :٩٥سم
٤سال :١٠٢سم
٥سال :١٠٩سم
٦سال :١١٥سم
٧سال:١١٥سم
٨سال :١٢٨سم
٩سال :١٣٣سم
١٠سال :١٣٨سم
١١سال :١٤٣سم
١٢سال :١٤٩سم

کۆمێنتا تە